Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Măgeşti

In baza art. 5 lit. a si b, art. 7 si 12 din Criteriile de Performanţă privind structura organizatorică şi dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă, emise de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Ordinul 718/2005 modificat şi completat cu Ordinul nr.195/20.04.2007, se  actualizează  Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de categoria  I-a, având următoarea componenţă:

A) Personal angajat: -

B) Personal voluntar
Şef serviciu şi cadru tehnic P.S.I.: COSTEA CORNEL
Mecanic motopompist: LELE NICOLAE
     I. Compartiment pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă:

a) pentru instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea Consiliului Local

                  - TRIPON DAN CONSTANTIN

b) pentru gospodăriile cetăţeneşti (câte 1 specialist la fiecare 200   gospodării cetăţeneşti )

                 1. Satul BUTAN: LUP SORIN

                 2. Satul MĂGEŞTI: BRADEA MIRCEA

                 3. Satul JOSANI: COSTEA SORIN

                 4. Satul DOBRICIONEŞTI: LASCAU LUCIAN

                 5. Satul CACUCIU NOU: LUP DAN

                 6. Satul ORTITEAG: COSTEA CORNEL

                 7. Satul GĂLĂŞENI: LELEA FLORIN
     II. Formaţia de intervenţie 
    Grupele de intervenţie

      1. Şefi de grupă: 

      2. Membri: 

     III. Echipe specializate pe tipuri de riscuri*

      1. Echipa de înştiinţare-alarmare: 

      2. Echipa de cercetare - căutare: 

      3. Echipa deblocare - salvare: 

      4. Echipa de evacuare: 

      5. Echipa de suport logistic: 

TOTAL PERSONAL ANGAJAT:0

TOTAL PERSONAL VOLUNTAR: 11

Notă: Echipele specializate se constituie potrivit încadrării unităţilor administrativ – teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de risc specifice, conform H.G. nr.642/29.06.2005, iar dotarea acestora se va realiza pe baza normelor emise potrivit art.65 alin.2 din Legea 481/2004.

REGULAMENT

GALERIE FOTO


Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii
de urgenţă al Comunei Măgesti (întocmit în baza art.19 şi anexei 4 din O.M.A.I. 718/2005  - actualizat cu O.M.I.R.A. 195/2007).
    
CAP. 1  Dispoziţii generale

    Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al Comunei Magesti,  se constituie în baza art. 13 lit. d, art.31 alin.3, a art.32 precum şi a art.33 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, în baza art. 10 lit. b din Legea nr. 481/2004 privind Protecţia Civila modificată şi completată cu Legea Nr. 212/2006 şi a prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare, a Criteriilor de Performanţă privind structura organizatorică şi dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă emis de Ministerul Administraţiei şi Internelor cu Ordinul nr. 718/30.06.2005, modificat şi completat cu Ordinul nr.195/20.04.2007 prin  Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Magesti nr.29 emisă în 20.05.2008 ca şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de
categoria I-a.

    Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, funcţie de schema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritorială, întocmită de I.S.U. „CRIŞANA” şi aprobată de prefectul jud Bihor (conform art.16, alin. b din Legea 307/2006 şi art.1 din O.M.A.I. 718/2005 actualizat cu O.M.I.R.A. 195/2007),  îşi îndeplineşte atribuţiile legale în limitele sectorului stabilit, pe raza comunei Măgesti, pune în aplicare planurile de intervenţie funcţie de riscurile identificate în zona sa de responsabilitate, astfel: incendii,inundatii,alunecari de teren etc.


CAP. 2  Organizarea şi atribuţiile serviciului voluntar

2.1 Conducerea şi structura organizatorică

    Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Măgesti este condus de şeful serviciului, profesionist în domeniu, având în componenţă, în mod obligatoriu, următoarele structuri:
    - un compartiment pentru prevenire;
    - una sau mai multe formaţii de intervenţie, salvare sau prim ajutor;

    Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  se încadrează cu personal angajat şi voluntar având aptitudini fizice, psihice şi profesionale adecvate funcţiei, iar personalul angajat va avea atestarea şi calificarea necesară, conform reglementarilor în vigoare.

Structura organizatorică:
Şeful serviciului: COSTEA CORNEL.

Mecanic Motopompist: LELE NICOLAE.

I. Compartiment pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă:

a) pentru instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea Consiliului Local

                  - TRIPON DAN CONSTANTIN

b) pentru gospodăriile cetăţeneşti (câte 1 specialist la fiecare 200   gospodării cetăţeneşti )

                 1. Satul BUTAN: LUP SORIN

                 2. Satul MĂGEŞTI: BRADEA MIRCEA

                 3. Satul JOSANI: COSTEA SORIN

                 4. Satul DOBRICIONEŞTI: LASCAU LUCIAN

                 5. Satul CACUCIU NOU: LUP DAN

                 6. Satul ORTITEAG: COSTEA CORNEL

                 7. Satul GĂLĂŞENI: LELEA FLORIN
     II. Formaţia de intervenţie 
    Grupele de intervenţie

      1. Şefi de grupă: 

      2. Membri: 

     III. Echipe specializate pe tipuri de riscuri*

      1. Echipa de înştiinţare-alarmare: 

      2. Echipa de cercetare - căutare: 

      3. Echipa deblocare - salvare: 

      4. Echipa de evacuare: 

      5. Echipa de suport logistic: 

2.2. Relaţiile dintre structurile serviciului voluntar

        - ierarhice: şeful serviciului voluntar se subordonează primarului Merţ Marin iar compartimentul/specialiştii pentru prevenire şi personalul formaţiei de intervenţie se subordonează şefului serviciului voluntar;
        - funcţionale: colaborează şi conlucrează cu celelalte structuri funcţionale din organigrama instituţiei pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, respectiv colaborează pe bază de reciprocitate cu serviciile private pentru situaţii de urgenţă din sectorul de competenţă sau după caz cu serviciile de urgenţă profesioniste, ori de câte ori amploarea situaţiei de urgenţă depăşeşte capacitatea de răspuns a serviciului.
        - coordonare şi control
        - cooperare cu Politia Magesti
        - cooperare cu Scoala Magesti
        - cooperare cu Dispensarul Uman
        - cooperare cu Dispensarul Veterinar
Pentru colaborare la acţiunile de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă, Consiliul  Local al Comunei Măgesti poate încheia protocoale cu asociaţiile profesionale şi organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în domeniu.

2.3. Organizarea pe ture a Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă

2.4 Atribuţiile Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (conform prevederilor art.33 din Legea 307/2006) sunt următoarele:

     a. desfăşurarea activităţii de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
     b. verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă;
     c. asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă;


Atribuţiile compartimentului/specialiştilor de prevenire:


    - supravegherea instalaţiilor de semnalizare, alarmare în caz de incendiu şi a zonelor cu risc ridicat de incendiu, precum şi acţionarea în situaţii de urgenţă la incendiu a instalaţiilor, aparatelor, stingătoarelor şi a altor mijloace iniţiale de intervenţie;
    - executarea de controale tehnice de prevenire a incendiilor la instituţiile subordonate primăriei la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat, precum şi la gospodăriile din localităţile din raza localităţii;
    - desfăşoară activităţi specifice de instruire privind cunoaşterea şi respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetăţenesti, precum şi a modului de comportare şi acţiune în cazul producerii unui incendiu.
    - desfăşoară activităţi specifice de instruire a populaţiei privind pericolele potenţiale şi modul de comportare în situaţii de urgenţă;- verifică existenţa planului de intervenţii la obiectivele şi instituţiile de pe raza localităţii precum şi condiţiile ca acestea să fie operaţionale în orice moment;
    - sprijină  grupa de intervenţie în acţiunile acesteia de lichidare a stărilor de pericol;
    - propun includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor si echipamente de protecţie specifice;

Constatările rezultate în urma controalelor şi verificărilor din teren vor face subiectul unei informari la nivelul Consiliului Local şi al primarului în vederea stabilirii măsurilor ce se impun .

Atribuţiile formaţiei de intervenţie:


a) atribuţiile grupelor de intervenţie:
    - execută acţiuni de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea situaţiilor de urgenţă cu utilaje mobile sau mijloace de intervenţie din dotare;
    - execută recunoaşteri pe raza unităţii administrativ – teritoriale cu accent pe sursele de alimentare cu apă şi posibilitatea accesului de interventie.
    - acorda ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de incendiu, explozii, inundatii, alunecări de teren, accidente precum şi în caz de dezastre;
    - evacuează animalele şi bunurile materiale aflate în pericol.

b) atribuţiile echipelor specializate:
    - execută activităţile de instruire de specialitate a personalului voluntar;
    - execută activităţile de culegere, centralizare şi analiză a datelor despre urmările situaţiilor de urgenţă;
    - studiază particularităţile instituţiilor şi operatorilor economici din sectorul de competenţă al serviciului;
    - asigură măsurilor igienico-sanitare şi antiepidemice în cazul apariţiei unor epidemii de boli infecţioase, realizând măsuri sanitar-veterinare, antiepizootice şi antifitotoxice;
    - asigură transportul materialelor şi hranei în caz de situaţii de urgenţă;
    - sprijină  grupa de intervenţie în acţiunile acesteia de lichidare a stărilor de pericol;
    - participă alături de grupa de intervenţie la înlăturarea efectelor negative ale dezastrelor;

CAP. 3 Atribuţiile personalului din structura serviciului voluntar

    Atribuţiile şefului serviciului voluntar

    Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă răspunde de îndeplinirea întocmai a atribuţiunilor legale ce revin serviciului, de instruirea acestuia şi ridicarea continuă a capacităţii sale de acţiune, de menţinere a unei discipline ferme în rândul personalului. Lui i se subordonează întreg personalul serviciului. Prin activitatea desfăşurată, trebuie să contribuie activ la aplicarea în practică a principiului apărării împotriva dezastrelor în zona de responsabilitate a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, astfel:
    a. organizează şi conduce nemijlocit instruirea de specialitate a serviciului întocmind în acest scop programul lunar şi urmăreşte executarea lui de întreg personalul serviciului, execută instruirea metodică a şefilor formaţiilor de intervenţie;
    b. organizează activitatea pentru prevenirea incendiilor pe care o desfăşoară grupa sau compartimentul, după caz, în care scop:
        - pregăteşte personalul care execută activitatea de prevenire;
        - controlează personal modul de respectare a normelor de p.s.i. precum şi de comportare la dezastre şi acţionează pentru înlăturarea operativă a oricăror încălcări;
        - desfăşoară activităţi instructiv-educative în rândul personalului care se încadrează în muncă şi sprijină pe şefii formaţiilor de lucru în instruirea personalului de la locurile de muncă;
        - face propuneri conducerii instituţiei cu privire la încardarea cu personal a serviciului, urmărind respectarea criteriilor prevăzute de lege
    c. organizează intervenţia serviciului – formaţiei de intervenţie, pentru stingerea incendiilor şi înlăturarea efectelor negative ale calamintăţilor naturale şi catastrofelor, precum şi salvarea şi acordarea primului ajutor persoanelor, în care scop:
        - întocmeşte, cu sprijinul specialiştilor, documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă privind intervenţia formaţiei;
        - organizează zilnic intervenţia formaţiei pe ture de serviciu şi urmăreşte încardarea completă a grupelor;
        - pregăteşte personalul formaţiei pentru intervenţie pentru executarea de exerciţii şi aplicaţii pe timp de zi şi de noapte, atât cu forţele şi mijloacele proprii cât şi în cooperare cu alte servicii;
        - controlează şi ia măsuri pentru ca toate maşinile, utilajele, accesoriile, echipamentul de protecţie şi instalaţile de stingere din dotarea serviciului, precum şi instalaţiile de alarmare şi de stingere să fie în permanentă stare de utilizare;
        - organizează alarmarea în caz de dezastre a serviciior cu care este stabilită cooperarea;
        - conduce formaţia în acţiunile de intervenţie pentru stingerea incendiilor şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi catastrofelor;
        - urmăreşte asigurarea permanenţei la sediul serviciului a şoferilor, în cazul serviciul dotat cu autospecială;
    d. face propuneri privind îmbunătăţirea continuă a încadrării serviciului cu pompieri voluntari;
    e. asigură respectarea întocmai a programului zilnic a personalului angajat, controlează în acest scop activitatea serviciului în schimburile II şi III, precum şi în zilele de repaus şi de sărbători legale;
    f. întocmeşte şi actualizează documentele operative ale serviciului, asigură păstrarea şi menţinerea corespunzătoare a bunurilor din înzestrarea acestuia şi a sediului, asigură ordinea şi disciplina, face propuneri de recompensare şi sancţionare a personalului serviciului.

    Atribuţiile şefului de compartiment/specialistului de prevenire


    Specialistul de prevenire este subordonat nemijlocit şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţi de Urgenţă, pe linia îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu revenindu-i următoarele sarcini:
    - participă la programul de pregătire al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
    - desfăşoară activităţi de prevenire, îndrumare şi control la obiectivele din sectorul de competenţă în vederea prevenirii situaţiilor de urgenţă;
    - execută controale de prevenire la obiectivele repartizate din sectorul de competenţă (gospodăriile populaţiei, operatorii economici din subordinea consiliului local şi instituţiile publice din sectorul de competenţă) în conformitate cu prevederile legii, scriind în caietele de control neregulile constatate;
    - participă la toate formele de pregătire şi activităţile planificate în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă;
    - aduce la cunoştiinţa şefului serviciului stările de pericol sau situaţiile dosebite din teren;
    - participă la înlăturarea operativă, pe timpul controlului, a stărilor de pericol constatate, a cauzelor potenţiale de incendiu precum şi a altor
stări potential generatoare de situaţii de urgenţă;
    - îndeplineşte orice alte sarcini trasate de şeful serviciului.
     

   Atribuţiile şefului grupei de intervenţie


    Şeful grupei de intervenţie este subordonat nemijlocit şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, pe linia îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu revenindu-i următoarele sarcini:
    - verifică la intrarea în serviciu, prezenţa personalului angajat, capacitatea lor de a-şi îndeplini sarcinile ce le revin, starea de funcţionare a
mijloacelor tehnice de intervenţie şi ia măsuri pentru completarea grupei în schimbul respectiv cu personal voluntar;
    - execută nemijlocit instruirea de specialitate în cadrul programului lunar, a personalului civil din grupă;
    - conduce grupa şi participă efectiv la acţiunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor şi bunurilor materiale şi de înlăturare a urmărilor calamităţilor naturale şi dezastrelor
    - asigură întreţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice de intervenţie, accesoriilor, echipamentului de protecţie din dotarea grupei;o asigurărespectarea întocmai de către personal a programului zilnic de activitate stabilit, ordinea şi disciplina în cadrul grupei;
    - menţine permanent legătura cu sediul serviciului pe timpul executării unor activităţi cu grupa în obiective;
    - nu părăseşte serviciul decât după sosirea la sediu şi luarea în primire a serviciului de către şeful de grupă care urmează să-l schimbe;
    - îndeplineşte orice alte sarcini trasate de şeful serviciului;

    Atribuţiile şefului echipei specializate

    - verifică la intrarea în serviciu, prezenţa personalului angajat, capacitatea lor de a-şi îndeplini sarcinile ce le revin, starea de funcţionare a
mijloacelor tehnice de intervenţie, existenţa documentelor conform opisului şi ia măsuri pentru completarea grupei în schimbul respectiv cu
personal voluntar;
    - execută nemijlocit instruirea de specialitate în cadrul programului lunar, a personalului civil din grupă;
    - asigură culegerea, centralizarea şi analiza datelor despre urmările situaţiilor de urgenţă;
    - prezintă în mod oportun propuneri sefului serviciului în vederea luării deciziilor de intervenţie şi protecţie, respectiv de înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă;
    - studiază particularităţile instituţiilor şi operatorilor economici din sectorul de competenţă al serviciului şi propune măsuri concrete de
protecţie a personalului şi bunurilor materiale în cazul unor situaţii de urgenţă;
    - asigură măsuri igienico-sanitare şi antiepidemice în cazul apariţiei unor epidemii de boli infecţioase, realizând măsuri sanitar-veterinare,
antiepizootice şi antifitotoxice;
    - asigură transportul materialelor şi hranei în caz de situaţii de urgenţă;
    - menţine permanent legătura cu şeful serviciului şi cu echipa proprie care acţionează în cazul unei situaţii de urgenţă;
    - ia toate măsurile urgente de protecţie care se impun şi despre care raportează imediat şefului serviciului;
    - cunoaşte în permanenţă situaţia evacuării persoanelor şi bunurilor materiale;
    - îndeplineşte orice alte sarcini trasate de şeful serviciului;
   

    Atribuţiile  mecanicului de utilaj

    Mecanicul de utilaj se subordonează şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, şi răspunde de menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice de intervenţie încredinţate, revenindu-i următoarele sarcini:
    - verifică la intrarea în serviciu şi permanent, starea de funcţionare a mijloacelor tehnice de intervenţie şi existenţa plinului de carburanţi,
lubrifianţi, apa şi alte substanţe de stingere, luând în primire tehnica de luptă pe  bază de proces verbal;
    - execută la timp întreţinerile, reviziile şi verificările prevăzute de normele în vigoare şi instrucţiunile tehnice, ţine evidenţa executării acestor acţiuni, precum şi a exploatării;
    - acţionează pentru înlăturarea urmărilor dezastrelor folosind cât mai judicios mijloacele tehnice şi substanţele, respectând instrucţiunile de
exploatare a tehnicii, precum şi normele de circulaţie;
    - execută repunerea rapidă în stare de funcţionare la întreaga capacitate a mijloacelor tehnice de stingere utilizate la incendii sau la alte acţiuni de lichidare a dezastrelor;
    - se preocupă de cunoaşterea temeinică a sectorului de competenţă atribuit serviciului (drumuri şi căi de acces, surse de apă şi locuri de amplasare a tehnicii, la obiectivele şi la localităţile proprii cât şi la cele cu care s-au încheiat convenţi sau contracte);
    - nu părăseşte locul de muncă decât după sosirea la sediu şi luarea în primire a mijloacelor tehnice de către şoferul sau mecanicul de utilaj care urmează sa-l schimbe;
    - îndeplineşte orice alte sarcini trasate de şeful serviciului .

   Atribuţiile servanţilor/membrilor echipelor specializate

    Servanţii de la utilajele mobile, sunt nominalizaţi din rândul personalului angajat sau voluntar şi se subordonează şefului de grupă, în grupa în care au fost desemnaţi a-şi desfăşura activitatea, având următoarele atribuţii:
    - participă la toate activităţile de instruire de specialitate;
    - respectă întocmai programul zilnic de activitate, regulile de ordine interioară şi disciplina în muncă;
    - participă efectiv la acţiunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor şi a bunurilor materiale, la înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă, îndeplinind funcţia pe care o are stabilită prin hotărârea de constituire a serviciului;
    - execută activităţile de întreţinere a utilajelor din dotare, a  accesoriilor PSI pe care le deserveşte şi a echipamentelor de protecţie;
    - să cunoască semnele şi semnalele în cazul intervenţiilor la situaţii de urgenţă şi să le execute întocmai;
    - efectuează operaţiile de verificare şi încărcare a stingătoarelor;
    - se pregăteşte pentru participarea la acţiuni de salvare care reclamă eforturi fizice prelungite şi cunoaşterea modului  de utilizare a aparaturii de salvare;
    - acţionează în condiţii create ca urmare a unor avarii, incendii şi întotdeauna acolo unde necesită utilizarea aparaturii de protecţie a
respiraţiei;
    - intervine pentru salvarea persoanelor aflate în condiţi periculoase ce le pun în pericol viaţa sau integritatea corporală, acordându-le primul ajutor;o intervine pentru evacuarea bunurilor materiale ce se găsesc în locuri periculoase şi care pot fi determinate datorită condiţiilor create de apariţia unor avarii, incendii, calamităţi, etc.;
    - îndeplineşte orice alte sarcini trasate de şeful serviciului.

CAP. 4 Coordonarea, controlul şi îndrumarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
    
    Conducerea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă este asigurată de către şeful serviciului care răspunde în faţa primarului şi a Consiliului Local de întreaga activitate a serviciului.
    Controlul şi îndrumarea activităţii serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă se face de către Consiliul Local, iar din afara unităţii, de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „CRIŞANA” al judeţului Bihor.  Controlul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se executa atât în schimbul I, cât şi în schimburile II şi III de către cei în drept.
    Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă conduce, controleaza şi îndrumă în permanenţă activitatea serviciului. Documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al localităţii Măgesti sunt cele prevazute la anexa 3 din O.M.A.I. 718/2005  - actualizat cu O.M.I.R.A. 195/2007.
    Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al localităţii Măgesti cooperează cu Politia Magesti,Scoala Magesti, Dispensarul Uman, Dispensarul Veterinar.

CAP. 5 Gestionarea patrimoniului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
    
    Conform prevederilor art. 35 alin.1 din Legea 307/2006, finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţilor serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă se asigură din bugetul local al Comunei Magesti.
    Gestionarea patrimoniului serviciului este asigurată de către şeful serviciului, încărcând prin fişe de gestiune şi responsabilităţi, personalul serviciului.
    Evidenţa şi controlul patrimoniului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă  o efectuează _________ din cadrul ________.
    Pentru realizarea şi menţinerea unei capacităţi de răspuns optime, dotarea serviciului voluntar trebuie să asigure:
        a) acoperirea riscurilor potenţiale din sectorul de competenţă, atât din punct de vedere preventiv, cât şi din punct de vedere operaţional;
        b) executarea oportună a misiunilor şi operaţiunilor specifice;
        c) corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi gradul de dificultate ale situaţiei de urgenţă, în vederea exploatării cu eficienţă maximă a acestora;
        d) crearea condiţiilor necesare pentru pregătirea şi antrenamentul personalului.
    Pentru asigurarea bunei funcţionări,  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Magesti va avea în administrare:
    - sediu şi spaţii de adăpostire a tehnicii de intervenţie şi a materialelor din dotare;
    - săli de pregătire şi instruire a personalului;
    - magazii şi alte spaţii necesare funcţionării serviciului;
    - utilaje de intervenţie necesare îndeplinirii atribuţiilor;
    - mijloace de anunţare, alarmare, alertare şi conducere a intervenţiei;
    - mijloace şi utilaje pentru executarea prestărilor de servicii;
    - mijloace şi echipament de protecţie şi de lucru;
    - substanţe şi echipamente de protecţie specifice care se pun la dispoziţia forţelor de intervenţie chemate în sprijin;
    - mijloace iniţiale de stingere şi alte materiale (scări, găleţi, topoare, cazmale, mături, echipamente pentru hidranţi stradali);
    - carburanţi şi lubrifianţi.

    În funcţie de necesităţi, dotarea se completază cu alte categorii de bunuri materiale necesare îndeplinirii atribuţiilor serviciului voluntar pentru situaţii de  urgenţă.
    Exploatarea şi întreţinerea echipamentelor şi mijloacelor de intervenţie se face potrivit documentaţiilor tehnice, de către personalul responsabil (mecanicii de motopompă, servanţii, etc.).
    Potrivit art.2 din H.G. nr.160/2007, cheltuielile pentru acordarea uniformei, însemnelor distinctive şi a aechipamntului de protecţie se asigură de către Consiliul Local al Comunei Magesti, în condiţiile prevăzute de lege.
    Personalul din serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă are dreptul la uniformă, echipament de protecţie şi însemne distinctive, pe care le poartă în timpul executării serviciului. Uniforma poate fi purtată şi în timpul deplasărilor în interes de serviciu, la festivităţile şi manifestările oficiale, precum şi în orice alte ocazii, din dispoziţia şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
    Personalul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă are obligaţia să întreţină în stare corespunzătoare uniforma, echipamentul de protecţie şi însemnele distinctive, să cunoască şi să respecte regulile privind portul acestora.
    În cazul deteriorării sau al distrugerii, parţiale ori totale, în timpul şi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a uniformei, a echipamentului sau a însemnelor distinctive, consiliul local al Comunei Magesti este obligat să acorde o nouă uniformă sau, după caz, echipament ori însemne distinctive.
   Se interzic modificarea uniformei, echipamentului de protecţie şi a însemnelor distinctive, precum şi portul acestora cu alte articole de îmbrăcăminte sau încălţăminte care nu sunt cuprinse în H.G.160/2007.

CAP. 6 Pregătirea personalului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă

6.1. Organizarea pregătirii


    Pregătirea profesională, antrenarea şi perfecţionarea personalului din serviciul voluntar se asigură de către şeful de serviciu şi şefii de compartimente.
    Organizarea pregătirii profesionale a tuturor membrilor serviciului voluntar se realizează prin punerea în aplicare a Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă elaborat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „CRIŞANA” al judeţului Bihor şi aprobată de prefectul judeţului Bihor.
    Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se va realiza pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi pe categorii de personal, prin convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicaţii, exerciţii, pe baza tematicii cuprinse în „PLANUL TEMATIC ANUAL de pregătire a personalului din compartimentele de prevenire şi formaţiunile de intervenţie la  stingerea incendiilor din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă”.
 
6.2. Desfăşurarea pregătirii


    În baza prevederilor legale instruirea/pregătirea personalului din compartimentele de prevenire  şi din grupele de intervenţie se asigură de către şefii acestora prin studiu, aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente desfăşurate în sectorul de competenţă la instituţii publice cu săli aglomerate sau cu încăperi cu aglomerări de persoane la operatorii economici de interes local cu risc mare şi foarte mare de incendiu precum şi la construcţii care aparţin patrimoniului public şi privat al localităţii sau patrimoniului naţional şi în spaţii special amenajate în acest scop.
    Pregătirea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă se efectuează lunar pe durata a 3-5 ore, şedinţele de pregătire se vor desfăşura conform planificării lunare întocmite de şeful serviciului voluntar şi aprobate de primar.
    Aplicaţiile practice de intervenţie vor fi executate în punctele vulnerabile punându-se accent pe modul de lucru al servanţilor, cunoaşterea tehnicii de luptă, accesoriilor şi funcţionarea tehnicii de luptă.
    Se va acţiona astfel ca majoritatea temelor de pregătire să aibă caracter practic şi se vor executa în condiţii cât mai apropiate de realitate.

Categoriile principale de pregătire a personalului din serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă sunt:

    - cunoaşterea actelor normative care reglementează activitatea în domeniul situaţiilor de urgenţă;
    - cunoaşterea modului de desfăşurarea a controalelor tehnice de prevenire a incendiilor la instituţiile subordonate primăriei la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând  domeniului public şi privat, precum şi la gospodăriile şi locuinţele colective din localităţile din raza unităţii administrativ teritoriale;
    - cunoaşterea utilajelor de stins incendii din dotare;
    - tactica stingerii incendiilor:
        - la instituţii din sectorul de competenţă (scoli, grădiniţe, cămine culturale, dispensare umane şi veterinare, culte, etc.);
        - obiective economice (comerţ, producţie, ferme zootehnice);
        - culturi agricole;
        - fond forestier;
        - gospodării cetăţeneşti, anexe ale acestora;
        - spaţii de depozitare a produselor agricole;
    - instrucţie cu utilajul din dotare;
    - pregătire fizică;
    - activitatea de prevenire şi intervenţie la inundaţii, alunecări de teren, înzăpeziri, accidente rutiere, transportul substanţelor periculoase, etc.

6.3. Evidenţa şi evaluarea pregătirii

    Evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute se ţine la nivelul localităţii Magesti, de către personalul desemnat să gestioneze documentaţia necesară.
    Evaluarea  programelor de pregătire se realizează permanent prin analiza modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor şi a rezultatelor obţinute de către serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă sau pe timpul inspecţiilor si controalelor.
    Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă se analizează sub formă de bilanţ în şedinţa comitetului local pentru situaţii de urgenţă.

CAP. 7   Dispoziţii finale
    
    Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se înfiinţează cu scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producerea a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, a protecţiei populaţiei, mediului, a bunurilor şi valorilor.
    Se instituie obligativitatea cunoaşterii şi aplicării prevederilor prezentului regulament de către între întreg personalul serviciului voluntar, iar cu ducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în prezentul regulament se însărcinează personalul nominalizat.
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se aprobă de către Consiliul Local al Comunei Magesti .
    Echipamentele, substanţele, accesoriile şi celelalte mijloace de apărare împotriva incendiilor trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice de calitate şi de performanţă prevăzute de regulamentele în vigoare. Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la bunurile aparţinând domeniului public şi privat al statului, la bunurile personale ale cetăţenilor, precum şi la cele aparţinând asociaţiilor non-profit sau organizaţiile cu caracter cultural, politic, religios, sportiv sau umanitar, constituite potrivit legii, se suportă de Consiliul Local în raza caruia s-a produs incendiul ( sau Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crisana” al judeţului Bihor, daca legea nu prevede altfel).
    Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Magesti stabileşte un sector de competenţă constituit din unitatea administrativ teritorială a Comunei Magesti, şi cuprinde localităţile Butan, Magesti,Josani,Dobricionesti,Cacuciu Nou, Ortiteag, Galaseni, astfel încât să se asigure îndeplinirea atribuţiilor legale şi prestarea serviciilor stabilite în limitele sectorului respectiv şi să fie capabil să pună în aplicare planurile de intervenţie existente la nivelul localităţii, cât şi cele a persoanelor juridice cu care s-au încheiat contracte sau convenţii pentru activităţi de apărare împotriva incendiilor.
    În situaţia încheierii de contracte sau convenţii pentru activităţi de apărare împotriva incendiilor, valoarea timpului de răspuns al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se va stabili de comun acord între părţile semnatare, urmărindu-se să nu se diminueze nivelul de protecţie împotriva incendiilor în construcţiile şi instalaţiile proprii agenţilor economici sau instituţiilor de pe raza unităţii administrativ teritoriale, nedepăşindu-se valoarea prevazută în Criteriile de performanţă emise prin O.M.A.I. 718/2005  - actualizat cu O.M.I.R.A. 195/2007.
    Intervenţia pentru stingerea incendiilor trebuie asigurată cu cel puţin un mijloc mobil în orice zonă a localităţii cuprinsă în limitele sectorului respectiv.
    Sectorul de competenţă va avea o suprafaţă astfel determinată încât Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă să poată interveni într-un timp de max. 30 minute în cea mai indepartată zonă locuită a acestuia.
    Timpul  de răspuns al formaţiei de intervenţie al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din Comuna Magesti va fi de max. 10 minute la instituţiile cu săli aglomerate sau cu încăperi cu aglomerări de persoane, la agenţi economici de interes local cu risc ridicat de incendiu, precum şi la construcţiile care aparţin patrimoniului naţional şi care prezintă risc de incendiu.
    Pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Magesti poate presta, contra cost, către orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor, unele servicii cum sunt:
    a) supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea;
    b) transport de apă, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni;
    c) limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante;
    d) efectuarea de lucrări la înălţime;
    e) transport de apă.
    Costurile pentru prestările de servicii efectuate sunt stabilite prin hotărâre a Consiliului Local, iar sumele încasate se constituie ca venituri ale bugetului local.
    Drepturile, compensaţiile, despăgubirile, recompensele şi sancţiunile sunt cele prevăzute în Hotărârea de Guvern nr.1579/08.12.2005 privind statutul personalului voluntar din Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
    Intrarea în vigoare a regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se face începând cu data de 28.01.2010 .

LUP SORIN


Site-ul oficial al primăriei Măgeşti, Bihor, România. Copyright 2009-2012.
Joomla 2.5 Templates